Free shipping NL/BE from 75 EUR // DE from 100 EUR
Hang Eleven
Wishlist

0.00

Shopping bag
 • Frequently Asked Questions
 • Orders
 • Delivery
 • Payment
 • Return & Exchanges

Privacy statement

Hang Eleven vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

-       Informeren. Wij willen je zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;

-       Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor onze dienstverlening;

-       Geen marketing op basis van persoonsgegevens zonder toestemming. Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden, tenzij je voorafgaand, uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;

-       Beveiligen. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

-       Recht van inzage en correctie. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacy- en cookieverklaring kun je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en je recht op privacy respecteren en beschermen. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 21 januari 2021.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die je rechtstreeks aan ons opgeeft, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens verkrijgen:

-        Je kunt ons jouw persoonsgegevens actief verstrekken, bijvoorbeeld als je een bestelling op de website plaatst, een account aanmaakt, je inschrijft voor onze nieuwsbrief, of een sollicitatie instuurt;

-        Je kunt ons bepaalde persoonsgegevens passief verstrekken, doordat onze systemen automatisch bepaalde handelingen registreren. Bij het gebruik van onze website, wordt bijvoorbeeld je IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van de webserver, zoals gebruikelijk is bij bijna alle websites op het internet.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking 

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

-        Het afhandelen van je bestelling, of het aanmaken van een account;

-        Statistische doeleinden, om zo onze website te optimaliseren;

-        Om je, na je toestemming, gerichte aanbiedingen te kunnen doen;

-        Het opnemen van contact nadat je gesolliciteerd hebt;

-        Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Soorten persoonsgegevens 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

-        Naam;

-        Geslacht;

-        Geboortedatum;

-        Adres;

-        E-mailadres;

-        Telefoonnummer;

-        Foto;

-        Betaalgegevens;

-        IP-adres.

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Wij bewaren je gegevens tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht van de Belastingdienst). 

 

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Wij verwerken je gegevens op basis van je toestemming en we bewaren deze gegevens tot we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. 

Verstrekking aan derden

Om je bestelling af te handelen en om de website correct en veilig te laten werken, kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens met derden delen. Wij verplichten deze derden om uiterst zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan en wij beperken dit delen tot een absoluut minimum.

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan andere partijen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit, behalve na jouw expliciete toestemming, of wanneer enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden back-ups van onze gegevens bij op een veilige locatie en wij spannen ons in om encryptie in te zetten wanneer dat haalbaar en nuttig is. In het bijzonder maken wij gebruik van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Gebruik van dit coderingssysteem zorgt ervoor dat de gegevens die via het internet tussen jouw en onze systemen worden verstuurd, vertrouwelijk blijven.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de overeenkomst met je uit te voeren, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Ook via functionaliteiten van derde partijen die op de website beschikbaar zijn worden soms cookies gebruikt. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden. Onderstaande toepassingen, zowel van onszelf als die uitgegeven door derde partijen, plaatsen cookies. Wij hebben geen invloed op welke gegevens door deze derde partijen worden verzameld, en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Controleer voor meer informatie de privacyverklaring van de deze derde partijen om te zien hoe zij met jouw gegevens omgaan. De cookies kunnen bijvoorbeeld je IP-adres, informatie over je browser of door jou bekeken pagina’s verzamelen.

Om je toch zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk te informeren, sommen wij hieronder de verschillende toepassingen op. Daarbij is een onderscheid gemaakt in de functies die de toepassingen hebben.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op je voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds je voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

 

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van je gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens aan het einde van deze privacy- en cookieverklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Je hebt de volgende rechten:

-        Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

-        Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

-        Het laten corrigeren van fouten;

-        Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

-        Intrekken van toestemming;

-        Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik of dit gebruik beperken;

-        Het laten overdragen van jouw persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Functioneel

De cookies om gebruiksvriendelijkheid op costesfashion.com te verhogen worden wel op je computer gezet. Bijvoorbeeld die voor het bewaren van je producten in de winkelmand of cookies om de gebruiksvriendelijkheid van costesfashion.com te kunnen optimaliseren. Overige cookies voor relevante aanbiedingen op andere websites dan costesfashion.com worden niet meer op je computer gezet. Dit betekent niet dat je helemaal geen advertenties van costesfashion.com op andere websites tegenkomt.

 

Extern

Alle cookies om het gebruiksgemak op costesfashion.com te verbeteren en voor relevante aanbiedingen op andere website worden op je computer gezet. Die cookies bevatten informatie die niet herleid kan worden tot een individu of PC.

 

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Contactgegevens

Hang Eleven B.V.

Huidenstraat 19H

1016ER Amsterdam

Telefoon: 020-3412636

E-mail: info@hang-eleven.com

KvK-nummer: 717211541

BTW-nummer: NL858823500B01

Privacy- and cookie statement

Hang Eleven considers your privacy very important. That is why we handle your personal data with care. In order to guarantee your privacy as much as possible, we apply a number of core values:

- Inform. We want to inform you as well as possible about how and why we process personal data. We do this through this privacy and cookie statement;

- Limit collection. We pay close attention to ensure that our collection of personal data is limited to what is really necessary for our services;

- No marketing based on personal data without permission. We do not outsource personal information for marketing purposes unless you have given your prior, express consent;

- Security. We take appropriate security measures to protect your personal data and require that parties processing personal data on our behalf also do so;

- Right of inspection and correction. We take appropriate security measures to access, correct or delete your personal information.

In this privacy and cookie statement you can read how we put these core values into practice and respect and protect your right to privacy. We encourage you to read it carefully.

This statement was last updated on January 21, 2021.

Use of personal data

We store and use only the personal data that you provide directly to us, or of which it is clear at the time of provision that they will be provided to us for processing.

We may obtain personal data in the following ways:

- You can actively provide us with your personal information, for example when you place an order on the website, create an account, subscribe to our newsletter, or send us an application;

- You may passively provide certain personal information to us because our systems automatically record certain actions. When using our website, for example, your IP address is automatically stored in the log files of the web server, as is common with almost all websites on the Internet.

Purposes of data processing 

The personal data we collect is used exclusively for the following purposes:

- Processing your order, or creating an account;

- Statistical purposes, in order to optimize our website;

- To be able to make you, after your permission, targeted offers;

- To contact you after you have applied for a job;

- To comply with our legal obligations.

Types of personal data 

We may process the following personal data:

- Name;

- Gender;

- Date of birth;

- Address;

- E-mail address;

- Telephone number;

- Photo;

- Payment information;

- IP address.

When you place an order with us, we use your personal information to be able to process it correctly. We may give your personal information to our delivery service to have the order delivered to you. We also receive information about your payment from your bank or credit card company. We keep your information until your order is completed and seven years after that (that is the legal obligation of the tax authorities to keep it).

Contact form

With the contact form you can ask us your questions or make inquiries. We will process your data based on your consent and we will keep this data until we are sure that you are satisfied with our response and three months after that. This way we can easily access the information in case of follow-up questions. It also allows us to train our customer service to become even better.

Provision to third parties

In order to process your order to function correctly and securely for the website, we may share your personal information with third parties. We require these third parties to treat your personal information with the utmost care and we limit this sharing to an absolute minimum.

We do not provide your personal information to other parties who are not directly involved in the execution of the agreement you enter into with us, except after your explicit consent, or when we are required by law to do so. 

Security

We take security measures to limit misuse and unauthorized access to personal information. We keep backups of our data in a secure location and we make every effort to use encryption when feasible and useful. In particular, we use network connections via Secure Socket Layer (SSL) technology. Use of this encryption system ensures that the data sent over the Internet between you and our systems remains confidential.

Personal data will not be kept longer than necessary to perform the agreement with you, except in cases where any legal obligation opposes the removal of the personal data.

 • VISIT OUR STORE
 • JOIN OUR NEWSLETTER
 • JOIN OUR TEAM

Information

 • Covid-Update
 • Join Our Team
 • Orders
 • Delivery
 • Payment
 • Return and Exchanges
 • Frequently Asked Questions
 • Service Page

Wholesale

Customer service

Monday till Friday
from 8:30 - 18:00

020-3412636
hello@hang-eleven.com

Follow us

Conditions

 • Privacy statement
 • Terms and Conditions
 • Cookies

©2022 Hang Eleven